Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Září a říjen v MŠ

MALÉ DĚTI - ZÁŘÍ

Nový kamarád – Hafík

 • Poznávání prostředí školy, orientace v prostoru
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, materiály, pomůckami, upevňování návyků
 • Aktivně komunikovat – vyprávět, ale i naslouchat druhému
 • Označování a používání hraček a pomůcek
 • Zapamatování si svého kamaráda, navazování vztahů a kontaktů
 • Zjišťování úrovně tělesní zdatnosti
 • Vyjádřit a zachytit zážitek z prázdnin

 

Kopu, kopu brambory…

 • Procvičování jemné a hrubé motoriky
 • Podporování přátelství a kamarádství mezi dětmi
 • Chápání odlišností dětí (charakter, apod.)
 • Záměrně soustředěná pozornost
 • Rozvoj krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • Verbální i nonverbální komunikace
 • Vyhledávat rozdíly, popisovat, co vidím, doplnit chybějící části
 • Podporování přátelství a kamarádství mezi dětmi, učitelkou
 • Procvičování jmen a značek kamarádů
 • Při pohybu venku poznávat změny v přírodě

Krásně to voní o posvícení

 • Formou hry rozvíjet hudebněpohybové dovednosti, dovednosti vokální i instrumentální (rytmus, nástroje,…)
 • Seznamování se s novou písní a jejím prostřednictvím se učit naslouchat druhým dětem
 • Zpracování modelíny dlaněmi a na podložce
 • Zrakové rozlišování počtu předmětů
 • Pojmenování členů rodiny
 • Vědět, co je rodina a kdo do ní patří
 • Řešení situací a hledání správných odpovědí
 • Tradice z zvyky na vesnici

Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku..

 • Poznávat barvy a barevné odstíny, početní řada 13 (5)
 • Seznamování dětí s činnostmi směřujícími k ochraně zdraví
 • Poznávání ovoce, zeleniny podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, znát jejich význam pro zdraví člověka
 • Využívání netradičního pozimního pracovního materiálu – listy, plody, brambory
 • Upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • Sestavování a poznávání základních geometrických tvarů

 

MALÉ DĚTI - ŘÍJEN

 

Náš táta šel na houby

 • Seznamování se se změnami v přírodě souvisejícími s obdobím
 • Poznávání a pojmenování předmětů podle tvaru, vzhledu
 • Podporování odvahy dětí při práci s barvou, uplatnění dětské fantazie
 • Seznamování se s přísunným krokem, zdokonalování koordinace pohybu a dýchání, koordinace tělesných funkcí
 • Porovnat alespoň dva soubory – pojmy více, méně, stejně
 • Zvládnout reprodukci krátkého textu
 • Učit se pojmenovat věci kolem sebe – cesta do lesa

U zajíce na zahrádce

 • Smyslové vnímání – smysly a jejich užívání
 • Rozlišení předmětů kruhového a trojúhelníkového tvaru
 • Řešení cest a labyrintů
 • Upevňování kladného vztahu k živé i neživé přírodě
 • Napodobování základních geometrických obrazců
 • Podporování základních geometrických obrazců
 • Podporování tvořivosti, představivosti při dramatických aktivitách
 • Zpracování modelovací hmoty
 • Rozvoj pohybových dovedností

Draku, leť

 • Sledování barevné palety v přírodě
 • Rozvíjení grafických dovedností, úchop pastelu, tužky
 • Vytváření povědomí o pravidlech chování při kolektivní práci
 • Seznamování se s početní řadou
 • Seznamování se s novou písní
 • Poznávání kamarádství a přátelství na jednoduchém příběhu
 • Postupné rozvíjení smyslového vnímání a lidského myšlení
 • Vzájemné kladení otázek a hledání odpovědí
 • Sledovat tužkou předkreslenou stopu, učit se dělit obrázky – půlené….
 • Zvládnout delší pohyb venku, delší cesty

Ať žijí duchové

 • Procvičovat hod na cíl a do dálky
 • Seznamovat se s novou situací, odstraňovat obavy ze tmy, z neznámých situací
 • Spolupráce s kamarády jak ve školce, tak dětmi staršími
 • Práce s netradičním materiálem
 • Hledat cestu, řešit situaci, nebát se experimentovat
 • Cvičení rychlé a  pohotové reakce na pokyn
 • Rozvoj hudebněpohybových dovedností
 • Procvičování sluchového vnímání – hlásky, slabiky, rytmizace
 • Přirozené pozorování prostředí, kde děti žijí

Stromy a keře

 • Hledat krásu ve všech podobách počasí
 • Přírodniny ve výtvarné a pracovní činnosti
 • Pozorování v přírodě pomocí lupy a mikroskopu
 • Pojmy související s počasím – pokusy
 • Koloběh vody v přírodě
 • Vybírání předmětů stejného nebo podobného druhu
 • Sluchové vnímání hlásek ve slově – intuitivní schopnosti dětí
 • Rytmizace slov, rozkládání slov….JV
 • Poslech zvuků, sluchové rozlišování
 • Práce s obrazovým materiálem i konkrétními předměty – stromy a keře

 

VELKÉ DĚTI – ZÁŘÍ

Školka nás baví

 • Poznávání prostředí školy, orientace v prostoru
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, materiály, nástroji a pomůckami
 • Aktivně komunikovat – vyprávět, ale i naslouchat druhému
 • Označování a používání hraček a pomůcek
 • Zapamatování si svého kamaráda, navazování vztahů a kontaktů mezi sebou
 • Zjišťování úrovně tělesné zdatnosti
 • Vyjádři a zachytit zážitek z prázdnin

Já a moji kamarádi

 • Procvičování jemné a hrubé motoriky
 • Podporování přátelství a kamarádství mezi dětmi
 • Chápání odlišností dětí (charakter apod..)
 • Záměrně soustředěná pozornost
 • Sluchové hry, rozpoznání měkkých a tvrdých hlásek ve slově
 • Verbální i nonverbální komunikace
 • Samostatnost při práci – dosáhnout cíl, splnit úkol, cílevědomost – učit se hodnotit
 • Vyhledávat rozdíly, popisovat, co vidím, doplnit chybějící části
 • Podporování přátelství a kamarádství mezi dětmi, učitelkou

Krásně to voní o posvícení

 • Formou hry rozvíjet hudebněpohybové dovednosti, dovednosti vokální o instrumentální
 • Seznamování se s novou písní a jejím prostřednictvím se učit naslouchat druhým dětem
 • Zpracování modelíny dlaněmi a na podložce
 • Zrakové rozlišování počtu předmětů
 • Pojmenování členů rodiny
 • Vědět, co je rodina a kdo do ní patří
 • Řešení situací a hledání správných odpovědí
 • Tradice a zvyky na vesnici

Babí léto

 • Barvy a barevné odstíny, početní řada 110
 • Seznamování dětí s činnostmi směřující k ochraně zdraví
 • Poznávání ovoce, zeleniny podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, znát jejich význam pro zdraví člověka
 • Využívání netradičního podzimního pracovního materiálu – listy, plody, brambory
 • Seznamování s charakteristickými znaky podzimu – zahrada, louka
 • Upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • Procvičování orientace L x P, pojmy před x za,…
 • Sestavování  poznávání základních geometrických tvarů

 

VELKÉ DĚTI – ŘÍJEN

 

O jablíčkové posteli

 • Seznamování se se změnami v přírodě související s obdobím
 • Poznávání a pojmenování předmětů podle tvaru, vzhledu, chuti
 • Podporování odvahy dětí při práci s barvou, uplatnění dětské fantazie
 • Seznamování se s přísunným krokem, zdokonalování koordinace pohybu a koordinace tělesných funkcí
 • Porovnat alespoň dva soubory – pojmy více, méně, stejně
 • Zvládnout reprodukci krátkého textu

Šípkový čaj

 • Poznávání životní moudrosti na textu pohádky (Křemílek a Vochomůrka)
 • Dramatizace pohádek
 • Rozlišovaní předmětů kruhového a trojúhelníkového tvaru
 • Řešení cest a labyrintů
 • Upevňování kladného vztahu k živé i neživé přírodě
 • Napodobování základních geometrických obrazců
 • Podporování tvořivosti, představivosti při dramatických aktivitách
 • Rozvíjení souvislého vyjadřování, určování vlastností předmětů
 • Vázání kliček
 • Rozvoj pohybových dovedností

 

O poslední vlaštovce

 • Využívat liter.textu – moudrost a krásy jazyka, mluvená vzor učitelky
 • Sledování barevné palety v přírodě
 • Rozvíjení grafického typu zvířecí figury
 • Vytváření povědomí o pravidlech chování při kolektivní práci
 • Seznamování se s početní řadou
 • Seznamování se s novou písní
 • Poznávání kamarádství a přátelství na jednoduchém příběhu
 • Postupné rozvíjení smyslového vnímání a lidského myšlení
 • Vzájemné kladení otázek a hledání odpovědí
 • Sledovat tužkou předkreslenou stopu, učit se dělit obrázky – půlené…

Zamykáme zahradu

 • procvičovat hod na cíl a do dálky
 • seznamovat se s novou situací
 • spolupráce s kamarády jak ve školce, tak dětmi staršími
 • hledat cestu, řešit situaci, nebát se experimentovat
 • cvičení rychlé a pohotové reakce na pokyn
 • správné držení tužky a uvolnění zápěstí při kreslení
 • procvičování sluchového vnímání
 • přirozené pozorování prostředí, kde děti žijí

Už fouká ze strnišť

 • hledat krásu ve všech podobách počasí
 • přírodniny ve výtvarné a pracovní činnosti
 • pozorování v přírodě pomocí lupy a mikroskopu
 • pojmy související s počasím – pokusy
 • koloběh vody v přírodě
 • vybírání předmětů stejného nebo podobného druhu
 • sluchové vnímání hlásek ve slově – intuitivní schopnosti dětí
 • rytmizace slov, rozkládání slov… JV
 • zrakové vnímání tvaru písmen
 • poslech zvuků, sluchové rozlišování
 • pouštění draka

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace