Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU - ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

předkládám vám informace k zápisu na školní rok 2022/2023 do 1. ročníku na ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník.

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník

školní rok 2022/2023

Zápis dne:                        11. dubna (PONDĚLÍ) 2022 od 12:00 - 16:00 hodin  - 

Místo konání zápisu:        1. patro, učebna I. třídy ZŠ (1. ročník)     

Povinnost zákonných zástupců:     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.     

Náhradní termín zápisu:    po osobní nebo telefonické domluvě  (313 533 756, 731 225 743).

Zápisu do 1. ročníku se zúčastní:  Děti, které do 31.8. 2022 (nar. od 1.9.2015 do 31.8.2016)   dovrší šestý rok věku a děti, kterým byl pro školní rok 21/22 udělen odklad školní docházky. 

Rodiče dětí s odkladem žádáme o osobní nebo telefonické potvrzení nástupu. V době zápisu budou znovu podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Mladší děti - podmínky přijetí:   Dle § 36 školského zákona č. 561/2004 sb., dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Musí být přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. O přijetí žádá jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v období od září do konce prosince dokládá též k žádosti o přijetí zákonný zástupce dítěte vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte  narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které zákonný zástupce dokládá k žádosti o přijetí.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Průběh zápisu :   

a) formální část         

- žádost zákonného zástupce žáka o přijetí k základnímu vzdělávání, (písemné vyplnění žádosti s podpisy obou zákonných zástupců)

- žádost zákonného zástupce žáka o odklad povinné školní docházky, (písemné vyplnění žádosti s podpisy obou zákonných zástupců)

- zjišťování údajů o žákovi (rodné číslo, trvalé bydliště, zájem o školní družinu, školní jídelnu)

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte a budou mu předány další informace.                     

Žádáme rodiče, aby zjišťované údaje doložili rodným listem dítěte a občanským průkazem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

b) motivační část

- rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem se zaměřením na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení školní zralosti dítěte. Rodiče jsou přítomni motivačního rozhovoru.

Výuka v 1. ročníku probíhá podle dle školního vzdělávacího programu Pavlík, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Cíl našeho ŠVP :

Vzdělávat a vychovávat děti všech ročníků ve slušné, komunikativní, nekonfliktní a prosociální jedince, vnímající  život v souvislostech, s dovedností zdravé konkurence.

Škola dále nabízí:

 • výuku ve rodinném, útulném a podnětném  pracovním  prostředí,
 • klidnou, nestresující atmosféru,
 • zajištění bezpečnosti dětí  před tolik obávanou  šikanou,
 • výuku ve třídách s nižším počtem žáků,
 • výuku v odborně vybavených učebnách,
 • osobitý přístup učitelů ke každému žákovi,
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • možnost zapojit žáky do zájmových kroužků se zaměřením na anglický jazyk, pracovně výtvarnou činnost, dramatizaci a podporu tělesné výchovy,
 • vytváření vstřícného vztahu mezi školou žákem a rodinou,
 • dostatečné množství výukových mimotřídních aktivit pro žáky,
 • turistické výlety, bruslení, plavecká výuka, exkurze, projekty, divadelní představení a další  zajímavé aktivity,
 • pobyt ve školní družině pro mladší a dojíždějící žáky,
 • celodenní stravování s chutnou domácí stravou se zajištěním pitného režimu po celý den.

 

Rozvrh hodin pro žáky 1. ročníku

Začátek výuky od 7:30 hod, denní počet vyučovacích hodin : 4, celkem 20 / týden.

Konec výuky v 11:10 hod