Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Povinné předškolní vzdělávání

Povinná docházka

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí zásadní změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věk 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pro přijímání platí stejná dokumentace jako pro ostatní děti. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení a výsledky zveřejní obvyklým způsobem.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech - 4 souvislé hodiny denně. Z rozhodnutí ředitele školy je tato doba stanovena od 8 do 12 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Časové rozpětí povinného předškolního vzdělávání je v době od 8 do 12 hodin, pět dnů v týdnu

  • Pokud se dítě nemůže zúčastnit vyučování v délce do tří dnů, omluví zákonný zástupce nepřítomnost dítěte neprodleně telefonicky nebo osobně učitelce na třídě
  • V případě známé absence (plánované uvolnění) ze vzdělávání, požádá zákonný zástupce předem písemně vedoucí učitelku
  • V případě neplánované absence delší než tři dny oznámí zákonný zástupce nepřítomnost neprodleně telefonicky nebo osobně a doloží písemné omluvení vedoucí učitelce (Omluvný list u učitelky ve třídě)
  • Ve výjimečných případech, např. dlouhodobá nebo neomluvená absence, rozhoduje o omluvení nepřítomnosti ředitel školy
  • škola nemá zákonnou povinnost uvolňovat a omlouvat děti na akce jiných organizací, kroužků apod.
Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace