Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Leden a únor v MŠ

Leden

 

Malé děti

 

O Budulínkovi

 • vytváření kulturního a kultivovaného prostředí pro dramatizaci
 • udržování tradic života na vesnici
 • společně hovořit o charakterech postav příběhu, vyslechnout názor
 • vytváření vlastních doplňků pro dramatizaci pohádkového příběhu
 • šetrné, čisté a samostatné zacházení s pracovním materiálem
 • kladné mezilidské vztahy
 • uvolněná kresba, detailní lidská postava

 

Otesánek

 • prohlubování vztahu k práci a výsledkům lidské práce
 • sebekázeň při poslouchání textu, soustředění se po určitou dobu
 • poznávání charakteru postav
 • procvičování vizuální představivosti
 • správné tvary slov – hrajeme si divadlo
 • měsíce v roce
 • pojem první, poslední, před, za...
 • rozšiřování slovní zásoby v souvislosti se zimou (změny v přírodě, oblékání)
 • zdravá strava a prevence
 • aktivity vhodné pro podporu zdraví člověka

 

Koblížek na cestách

 • seznamovat se s liter. útvarem – báje, pověst, bajka
 • pokus o kresbu lidské postavy – detail
 • intuitivně vytušit smysl hádanky, řešení úkolů, zdolávání překážek a nástrah
 • hledání cest
 • sounáležitost člověka s přírodou
 • život volně žijících zvířat
 • zdolávání nerovného terénu – cesta ke krmelci
 • charakterizovat počasí – slovní zásoba

 

Perníková chaloupka

 • uvědomování si sounáležitosti člověka s prostředím a světem, ve kterém žijeme
 • charakterizování postav
 • dobro, zlo
 • pokus o jednoduchou dramatizaci, vyprávění
 • cvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • hry na vynálezce – povolání
 • procvičování pořadí, barev, dodržování daných pokynů
 • zvládnutí nízké překážky přeskokem
 • technické dovednosti – práce s nářadím, pomůckami, materiály

 

Dlouhý, Široký...

 • důležitost vzájemné pomoci druhým lidem, vztahy mezi lidmi, pojmy dobrý a zlý
 • procvičování pojmu vlevo, vpravo
 • stupňování přídavných jmen – porovnání míry, velikostí...
 • používat a znát pojmy prostorové orientace
 • učit se napodobovat písmena, číslice, vyhledat v textu
 • úchop, grafomotorika, samostatnost, jazyková vybavenost
 • využití netradičních technik a materiálů při pracovních činnostech
 • reakce na pokyny dané kolektivu – vpřed, za, kruh, stoj, vzpor...
 • kresba lidské postavy
 • dramatizace a nonverbální komunikace
 •  

Únor

 

O Smolíčkovi

 • pohádka jako zdroj informací
 • vytváření povědomí o mezilidských vztazích
 • pokusit se zachytit kresbou lidskou figuru
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • pohádka a četba – kvalitní mluvený projev
 • samostatnost při rozhodování „co by, kdyby...“
 • zima, sníh...čas pro pohádky

 

Pohádkový svět

 • učit se poznávat rozdíly mezi fikcí a skutečností
 • zdokonalovat manipulační dovednosti při práci s materiálem při výrobě loutek, dekorací
 • cvičit paměť a smyslové vnímání
 • dávat dětem prostor vyjádřit svoje přání, ale i sen
 • pohádky motivované zimou, zimními radovánkami

 

Vodnické pohádky

 • procvičování jednání podle pokynů, orientace v prostoru
 • cvičení jemné a hrubé motoriky
 • seznamování dětí s oběhem vody v přírodě, důležitostí vody pro život, životem kolem vodních toků
 • dávání dětem příležitosti vyjádřit své přání, sen
 • zdokonalování pracovních dovedností
 • sluchové hry spojené kresby s poslechem hudby
 • procvičování paměti a smyslového vnímání

 

Zimní spáči

 • ekologicky motivované herní aktivity (EKO HRY)
 • aktivity spojené s upevňováním zdraví
 • orientace dětí v prostoru a čase
 • smysluplné činnosti přispívajíci k péči o okolní krajinu
 • poslech skladeb s charakteristickou melodíí a rytmem
 • uvědomovat si, že příroda kolem nás odpočívá, ale život v ní neustal

 

Masopustní týden

 • seznámení dětí s názvy hudebních nástrojů
 • vyťukávání rytmu na rytmické hudební nástroje
 • seznamování dětí s lidovými zvyky a uvědomování si lidových tradic

 

Leden

 

Velké děti

 

Cesta Tří králů

 • vytváření kulturního a kultivovaného prostředí pro dramatizaci
 • udržování tradic života na vesnici
 • společně hovořit o charakterech postav příběhu, vyslechnout názor
 • vytváření vlastních doplňků pro dramatizaci pohádkového příběhu
 • šetrné, čisté a samostatné zacházení s pracovním materiálem
 • kladné mezilidské vztahy
 • uvolněná kresba, detailní lidská postava

 

O dvanácti měsíčkach

 • prohlubování vztahu k práci a výsledkům lidské práce
 • seznámení s profesí spisovatele, ilustrátora, básníka
 • dokončování započaté práce, zformulování a ztvárnění vlastní myšlenky, správné zacházení s knihou
 • sebekázeň při poslouchání textu, soustředění se po určitou dobu
 • poznávání charakteru postav
 • procvičování vizuální představivosti
 • správné tvary slov – hrajeme si na divadlo
 • měsíce v roce
 • pojem první, poslední, před, za...
 • první seznamování s psaným textem – sestavovat skládanky slov
 • rozšiřování slovní zásoby v souvislosti se zimou (změny v přírodě, oblékání)

 

Achillova pata

 • poznáváme lidské tělo
 • prevence zdraví
 • tolerance k ostatním – lidé jiných národností, lidé s postižením
 • seznamovat se s liter. útvarem – báje, pověst, bajka
 • opakování kresby lidské postavy – pohyb, detail
 • intuitivně vytušit smysl hádanky, řešení úkolů, zdolávání překážek a nástrah

 

Svět techniky

 • uvědomování si sounaležitostičlověka s prostředím a světem, ve kterém žijeme
 • ekologie – stroje, příroda, továrny, voda,...
 • hry na vynálezce – povolání
 • procvičování pořadí, barev, dodržování daných pokynů
 • zvládnutí nízké překážky přeskokem
 • technické dovednosti – práce s nářadím, pomůckami
 • vliv člověka na prostředí, poškozování prostředí člověkem

 

Sněhurka a sedm trpaslíků

 • důležitost vzájemné pomoci druhým lidem x vztahy mezi lidmi, pojmy dobrý a zlý
 • procvičování pojmů vlevo x vpravo
 • používat a znát pojmy prostorové orientace
 • učit se napodobovat písmená, číslice, vyhledat v textu
 • úchop, grafomotorika, samostatnost, jazyková vybavenost
 • využití netradičních technik a materiálů při pracovních činnostech

 

Únor

 

Jak to bylo s kůzlátky

 • pohádka, jako zdroj informací
 • umět porovnat dva příběhy, nedokončené příběhy apod.
 • sestavovat dějový příběh pomocí obrázků
 • poznat a vyhledat rozdíly – okem, myšlenkou
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí
 • zpracovávání modelíny
 • vytváření povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • seznamování s netradičními výtvarnými technikami
 • zachycení lidské postavy v pohybu a prostoru
 • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
 • seznamování se s možným nebezpečím při nerespektování pokynů

 

Teče voda, teče...

 • procvičování jednání podle pokynů, orientace v prostoru
 • cvičení jemné a hrubé motoriky
 • seznamování dětí s oběhem vody v přírodě, důležitostí vody pro život, životem kolem vodních toků
 • dávání dětem příležitosti vyjádřit své přání, sen
 • zdokonalování pracovních dovedností
 • procvičování paměti a smyslového vnímání

 

Parádivý dudek

 • prostřednictvím pohádek proniknout do abstraktních pojmů souvisejících s oblastí finanční gramotnosti – majetek, lidská práce, výsledky práce a ochrana majetku a výsledků lidské práce
 • pokus odhadnout hodnotu věcí

 

 

 • seznámení dětí s literaturou, rozvoj vztahu k literatuře
 • zdokonalování znalosti barev
 • zvládnutí skládání papíru podle předlohy a pokynů
 • poslech hudby jako relaxační prvek
 • práce s barvou, zapouštění...

 

Masopustní týden

 • seznámení dětí s názvy nástrojů
 • vyťukávání rytmu na rytmické hudební nástroje
 • poslouchání skladeb s charakteristickou melodií, rytmem
 • seznamování děti s lidovými zvyky a uvědomování si lidových tradic
 • nacvičování pěkného a výrazného přednesu
 • využívání otisků barvy k dekorování papírových předmětů, vystřihování
 • střídání sólového a kolektivního zpěvu
 • hry a praktické činnosti související s hudebními nástroji

 

 

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace