Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Zápis dětí do 1. ročníku

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Zápis dětí do 1. ročníku


      Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník

Zápis dne:                        11. dubna (STŘEDA) od 12:00 - 16:00 hodin

Místo konání zápisu:        1. patro, učebna I. třídy ZŠ (1. a 2. ročník)                   

Náhradní termín zápisu:   Po osobní nebo telefonické domluvě  (313 533 756, 731 225 743)

Zápisu do 1. ročníku se zúčastní:

Děti, které do 31.8. 2018 (nar. od 1.9. 2011 do 31.8. 2012)  dovrší šestý  rok věku. Dle § 36 školského zákona č. 561/2004 sb. může být též přijato (předčasný nástup) dítě k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9. 2012 do 31.12. 2012. K žádosti  je však nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení. Dle výše uvedeného paragrafu je možné přijmout i  dítě narozené od 1.1. 2013 do 30.6. 2013, k žádosti je nutné doložit i vyjádření odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Průběh zápisu :   

a) formální část         

- žádost zákonného zástupce žáka o přijetí k základnímu vzdělávání, 

- žádost zákonného zástupce žáka o odklad povinné školní docházky, (písemné vyplnění žádosti)

- zjišťování údajů o žákovi (rodné číslo, trvalé bydliště, zájem o školní družinu, školní jídelnu)

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte a budou mu předány další informace.

                         

Žádáme rodiče, aby zjišťované údaje doložili rodným listem dítěte a občanským průkazem.

   Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

b) motivační část

- rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem se zaměřením na motivování dítěte pro školní           docházku a orientační posouzení školní zralosti dítěte. Rodiče jsou přítomni motivačního rozhovoru.

 

Výuka v 1. ročníku probíhá podle dle školního vzdělávacího programu Pavlík, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Cíl našeho ŠVP :

Vzdělávat a vychovávat děti všech ročníků ve slušné, komunikativní, nekonfliktní a prosociální jedince, vnímající  život v souvislostech, s dovedností zdravé konkurence.

 

Škola dále nabízí:

  • výuku v  moderním a  podnětném  pracovním  prostředí,
  • výuku ve třídách s moderní IT technikou,
  • výuku v úzkém kolektivu žáků a učitelů,
  • možnost zapojit žáky do zájmových útvarů se zaměřením na anglický jazyk, pracovně výtvarnou činnost, dramatizaci a podporu tělesné výchovy,
  • prostor pro implementaci výukových mimotřídních aktivit pro žáky,
  • pobyt ve školní družině pro mladší a dojíždějící žáky
  • chutnou domácí stravu se zajištěním pitného režimu po celý den.

 

Rozvrh hodin pro žáky 1. ročníku

Začátek výuky od 7:30 hod, denní počet vyučovacích hodin : 4, celkem 20 / týden.

Konec výuky v 11:10 hod

 

Další důležité informace pro rodiče :

Informace pro rodiče podle školského zákona

 

Pozvánka k zápisu II

 

Publikace "Budeme mít školáka - J. Kovářová"

 

Desatero pro rodiče

 

Jak můžete pomoci svým dětem

rubrika: Základní škola


vloženo: 07.03.2018 uživatel: Petr Šiler