Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Vnitřní řád

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Vnitřní řád


Školní družina slouží k výchově a rekreaci žáků. Realizuje svoji výchovně vzdělávací činnost podle schváleného programu. Umožní žákům přípravu na vyučování.

Provoz školní družiny, bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Školní družina je v provozu celý týden od 11,10 hod. do 16,00 hod.

Ke své činnosti využívá vlastní třídu, klubovnu, tělocvičnu a areál školní zahrady.

Příchod a odchod žáka je zaznamenán v Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Žáci se ve školní družině chovají slušně a dbají všech pokynů vychovatelky. Řídí se školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně. Bez dovolení neopouštějí prostor činnosti ŠD.

Za bezpečnost žáka v družině odpovídá vychovatelka školní družiny. 

Při činnosti organizované mimo školní objekt odpovídá za bezpečnost do počtu 25 žáků vychovatelka školní družiny.

Nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce.

S vědomím učitelů i vychovatelky mohou žáci přejít do kmenových tříd za účelem výuky, doučování a další přípravy, samostatně.

Žáky do družiny přebírá vychovatelka od vyučujících učitelů v době oběda.

Žáci odcházejí z družiny v doprovodu rodičů, zplnomocněné osoby nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku. Odchází-li žáci předčasně, informují rodiče vychovatelku písemně.

Přihlášení, odhlášení, vyloučení žáka ze školní družiny

Žáka přihlašují do ŠD rodiče opětovně na začátku nového školního roku, dle závazných kritérií. Docházka přihlášeného žáka je povinná, končí písemným odhlášením. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni do ŠD pouze v tom případě, pokud to kapacita dovoluje.

O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Pokud žák narušuje soustavně školní řád, činnost školní družiny, případně ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen. Taktéž může být žák vyloučen v případě nezaplacení výše úplaty – viz. Vyhláška ŘŠ.

 

Uvolňování žáků ze školní družiny

Pravidelný odchod  ze ŠD podle údajů v zápisovém lístku.

Nepravidelný odchod: a/ osobní vyzvednutí (rodič, zplnomocněná osoba)

                               b/ na základě písemného sdělení na předepsaném   

                                   formuláři (datum, jméno, přesná hodina, podpis rodičů)

Vyzvedávání dětí v době od 11,30 do 11,50 a od 15,30 do 16,00. Žáci odjíždějící ve 14,45 budou uvolněni na autobus na základě řádně vyplněného zápisního lístku do ŠD.

 

Odůvodnění : Plnění cílů Školního vzdělávacího programu pro školní družinu -     pobyt venku, vycházky, mimotřídní (mimoškolní) činnosti, exkurze, další aktivity apod.

 

Pitný režim

Ve školní družině je zajištěn pitný režim po celý den – přinesen nápoj ze školní jídelny. Žáci si mohou přinést vlastní nápoj v nerozbitné lahvičce. Ve ŠD žáci mohou i svačit svoji vlastní donesenou svačinu.

 

Poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek je stanoven na 50,- Kč a je poukazován na účet školy.

1. platba  do konce října                činí 250,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec, leden)

2. platba  do konce března             činí 250,- Kč (únor, březen, duben, květen, červen)

číslo účtu školy 0800/543106389

Příklad platby :       Karel Novák ŠD

 

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny

1. Navázání telefonického kontaktu s rodiči žáka.

2. Vyčkání s dítětem po dobu 30 minut po skončení provozní doby ve ŠD.

3. Spojení s policií a následně pak s orgány sociální péče o děti a mládež.

4. Předání dítěte těmto orgánům, vychovatelka již dále nenese za dítě odpovědnost.

 

Co dítě potřebuje do školní družiny

Teplákovou soupravu, obuv vhodnou pro pobyt venku, podepsaný ručník.

rubrika: Školní družina


vloženo: 13.10.2015 uživatel: Petr Šiler